Sprawy cywilne

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w dziedzinie doradztwa dla osób fizycznych i prawnych w sprawach o charakterze cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego i postępowania w sprawach cywilnych.

 

Sprawy dotyczące stosunków obligacyjnych, bezpodstawnego wzbogacenia i czynów niedozwolonych (deliktów)

 

Kancelaria przyjmuje sprawy cywilne, których przedmiotem są sporne stosunki pomiędzy stronami nawiązane na podstawie umów o charakterze zobowiązaniowym ( na przykład umowa o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, sprzedaży, leasingu). Do zakresu pomocy prawnej Kancelaria włączyła zagadnienia zwrotu zadatku oraz zapłaty kary umownej. Ponadto, Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną w postępowaniach sądowych związanych z czynami niedozwolonymi, tzw. deliktami. W rezultacie zaistnienia zawinionych czynów powstaje odpowiedzialność majątkowa. W ramach zdobytego doświadczenia zawodowego kancelaria podejmuję się prowadzenia spraw odszkodowawczych, zwłaszcza w zakresie błędów w sztuce lekarskiej, wypadków komunikacyjnych, zagadnień naruszenia dóbr osobistych. Przedmiot świadczonych usług stanowi także szeroko pojęta problematyka spraw cywilnych obejmujących przypadki bezpodstawnego wzbogacenia.

 

Sprawy spadkowe

 

Kancelaria prowadzi w imieniu i na rzecz swoich mocodawców sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, przyjęcie spadku, zachowek, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, wyjawienie przedmiotów spadkowych, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,.

 

Sprawy z zakresu prawa własności i posiadania

 

Kancelaria przyjmuje zlecenia na prowadzenie w ramach postępowania sądowego następujących kategorii spraw: o zasiedzenie, nabycie i utratę posiadania nieruchomości, zniesienia współwłasności, zwrot nakładów poczynionych na rzecz, ustanowienie i zniesienie służebności gruntowej i osobistej, wygaśnięcie i ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych.