Wynagrodzenie

Dla Klientów wprowadzam dogodny i zarazem różnorodny model rozliczeń finansowych za świadczoną pomoc prawną, uwzględniający jej charakter, nakład pracy pełnomocnika, stopień komplikacji przekazanego zlecenia oraz specyfikę prowadzonej sprawy. Spełniam oczekiwania i sugestie Klientów. Wśród przyjętych przeze mnie sposobów rozliczeń w szczególności preferuję:

  • rozliczenie godzinowe (zależne od czasu pracy efektywnie poświęconego w danej sprawie);
  • ryczałt miesięczny (oferta przeznaczona dla Klientów przekazujących Kancelarii zlecenie na bieżącą obsługę prawną);
  • wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy uzgadniane na podstawie oceny stopnia jej trudności, rodzaju i wagi.

Wynagrodzenie jest płatne z góry. Nie wykluczam jednak wariantu płatności polegającego na rozłożeniu go na raty.

 

Dopuszczam możliwość zawarcia z Klientem umowy przewidującej dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy.

 

Wartość wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej w formie pisemnej bądź ustnej uzgadniam indywidualnie z klientem, dokonując uprzednio oceny złożoności zagadnienia prawnego oraz obliczając przypuszczalny czas potrzebny do realizacji zadania.