Sprawy gospodarcze

Kieruję swoją ofertę pomocy prawnej w zakresie prawa gospodarczego dla osób fizycznych i prawnych wykonujących jako przedsiębiorcy działalność gospodarczą. Podstawę działania w tej sferze prawa stanowi znajomość przepisów Ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Udzielam pomocy prawnej przedsiębiorcom przy wykonywaniu następujących czynności organizacyjno- technicznych oraz prawnych związanych z tworzeniem spółek handlowych:

  • zakładanie spółek kapitałowych i osobowych oraz dokonywanie ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów i kontraktów;
  • aktywny udział w negocjacjach i wywieranie wpływu na sformułowaną treść kontraktu;
  • sporządzanie dokumentów regulujących wewnętrzne funkcjonowanie spółek osobowych i kapitałowych, w szczególności: regulaminów i uchwał, statutów, prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
  • reprezentowanie interesów Klienta wobec kontrahentów, instytucji finansowych, pracowników;
  • udział w postępowaniu mediacyjnym i opracowywanie treści ugód.

Tworzenie i przekształcanie spółek

 

Świadczę usługi prawne w kompleksowym zakresie przy powoływaniu do życia spółek prawa handlowego, ich łączeniu i przekształcaniu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Uniwersalny zakres pomocy rozszerzam na sporządzanie umów i statutów spółek, redagowanie uchwał zarządu i zgromadzeń udziałowców albo akcjonariuszy oraz przekazywanie instrukcji i porad praktycznych w toku postępowania rejestrowego, usprawnienie operacji umarzania udziałów, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego.

 

Wszechstronna obsługa prawna przedsiębiorców

 

Przyjmuję klientów zainteresowanych powierzeniem Kancelarii stałej obsługi prawnej swojego przedsiębiorstwa w kompletnym zakresie czynności związanych z jego działalnością i funkcjonowaniem na rynku, zarówno w zakresie stosunków zobowiązaniowych, czynności cywilnoprawnych, sporządzaniem umów, redagowaniem dokumentów oraz przy uzgadnianiu treści i podpisywaniu kontraktów z innymi podmiotami. Wykonywania przeze mnie obsługa prawna przyjmuje charakter stały, periodyczny lub doraźny, a zatem wiążący się z konkretnym zagadnieniem prawnym wymagającym rozstrzygnięcia.