Prawo administracyjne

Zapewniam klientowi reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przygotowuję pisma procesowe, przede wszystkim skargi rozpatrywane przez Naczelny Sąd Administracyjny na decyzje organów administracji publicznej. Wnoszę pisma urzędowe do organów administracji państwowej i samorządowej, wnioski o wydanie, uchylenie decyzji administracyjnych. W imieniu mocodawców wypełniam urzędowe formularze bądź przekazuję wskazówki potrzebne do ich prawidłowego złożenia we właściwym organie administracji publicznej.