Sprawy rodzinne

Szeroka gałąź prawa cywilnego, jaką jest prawo rodzinne i opiekuńcze, reguluje stosunki między rodzicami a dziećmi, mężem i żoną, rodzeństwem, przysposobionym a przysposabiającym. W ramach praktyki zawodowej prowadzę sprawy rozwodowe, o podział majątku wspólnego małżonków, o rozliczenia wynikłe ze związków pomiędzy konkubentami, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o unieważnienie małżeństwa, a także sprawy o: pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie lub zakaz kontaktów z dziećmi, o alimenty i uchylenie obowiązku alimentacyjnego, o ustalenie pochodzenia dziecka (zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka), o zarząd majątkiem dziecka, sprawy o przysposobienie dziecka, sprawy opieki i kurateli nad dzieckiem i osobą niepełnosprawną, a także sprawy: o ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe.