Sprawy karne

Jako adwokat podejmuje się wszechstronnej i kompleksowej reprezentacji osób fizycznych i prawnych w sprawach o charakterze karnym unormowanych w kodeksie prawa karnego i postępowania karnego, z uwzględnieniem przepisów kodeksu karnego wykonawczego, kodeksu karnego skarbowego, prawa o wykroczeniach, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wojskowego prawa karnego. Ustalam taktykę obrony i przewidywany bieg procesu karnego z wyszczególnieniem jego głównych etapów dla osób fizycznych, które piastują funkcję w organach zarządzających spółek prawa handlowego i którym organy ścigania postawiły zarzuty popełnienia przestępstw lub wykroczeń uregulowanych w art.585-595 kodeksu spółek handlowych.

 

W ramach spraw karnych pomoc jest świadczona poprzez bezpośrednie konsultacje z klientami, opracowywanie projektów pism sądowych i przesądowych, uczestniczenie w postępowaniu mediacyjnym, reprezentację przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, a także przed organami administracji rządowej (głównie wobec organów Policji i Służby Więziennej).

 

Reprezentacja pokrzywdzonego

 

Występuję w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego bądź subsydiarnego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Na etapie postępowania jurysdykcyjnego jako pełnomocnik pokrzywdzonych składam w ich imieniu wnioski dowodowe, wnioski o naprawienie szkody, roszczenia cywilnoprawne związane bezpośrednio z popełnionym czynem zabronionym. Sporządzam i wnoszę w imieniu klientów prywatne akty oskarżenia oraz w ich imieniu występuję w postępowaniu sądowym.

 

Obrona oskarżonego

 

Prowadzę obronę oskarżonego przed sądami wszystkich instancji ze szczególnym uwzględnieniem postępowania toczącego się na skutek wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Ponadto, zapewniam skuteczną, terminową i staranną reprezentację i ochronę interesów osoby oskarżonego przed organami wymiaru sprawiedliwości, m.in. przed Policją, Prokuraturą w postępowaniach karnych i karno-skarbowych. Świadczę bezzwłoczną pomoc i chronię interesy skazanych przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe zwolnienie i odroczenie oraz przerwę w wykonania kary.

Poniżej wyszczególniam przykładowo dziedziny, w jakich świadczę pomoc prawną z zakresu prawa karnego:

 • przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, kradzież i wymuszenie rozbójnicze, rozbój)
 • przestępstwa skierowane przeciwko zdrowiu i życiu ( nieumyślne spowodowanie śmierci, zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,  spowodowanie rozstroju zdrowia, bójka, pobicie)
 • przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • przestępstwa przeciwko wolności i integralności seksualnej,
 • przestępstwa przeciwko wolności (pozbawienie wolności, porwania ),
 • przestępstwa związane z posiadaniem lub obrotem narkotykami,
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne i kolizje, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości),
 • przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (pomówienia, znieważenia),
 • przestępstwa gospodarcze (karalna niegospodarność, oszustwa ubezpieczeniowe, udaremnienie, utrudnienie przetargu, pranie brudnych pieniędzy)
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • sprawy o wykroczenia.